X

Thông tin đơn hàng

     

Thông tin khách hàng

𝐂𝐡𝐢̣ 𝐇𝐚̆̀𝐧𝐠 (Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠, 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐢, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢) 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐌𝐨̂̀ 𝐡𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦 Đ𝐮̛́𝐜 𝐓𝐡𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉

  • Bình luận mặc định
  • Bình luận Facebook

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn